ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


1.
Терміни та визначення

1.1. Договір — договір про надання туристичних послуг, замовлених через інтернет сайт https://edelweiss.travel.

1.2. Туроператором згідно з даною публічною офертою є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕВЕЛ» (ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕВЕЛ», код в ЄДР 41605451, юридична адреса: Україна, 78500, Івано-Франківська обл., місто Яремче, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 12, квартира 1) або залучені треті особи, які мають право надавати туристичні або супутні послуги.

Ліцензія на здійснення туроператорської діяльності видана на підставі Наказу Мінекономрозвитку №1740 від 30.11.2017 р.

1.3. Турист — фізична або юридична особа, користувач сайту, яка здійснила або має наміри здійснити у дистанційному режимі або іншим способом замовлення (придбання) та оплату туристичних послуг.

1.4. Сайт – інтернет сайт ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕВЕЛ», що розташований за адресою: https://edelweiss.travel.

1.5. Туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);

1.6. Замовлення – розміщене на сайті або оформлене іншим способом замовлення Туриста на отримання та оплату туристичних послуг.

1.7. Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття Туристом оферти шляхом здійснення замовлення на сайті або в інший спосіб.2. Загальні положення

2.1. Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) дана публічна оферта являє собою офіційну пропозицію ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕВЕЛ» (далі – Туроператор), висловлену необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі – Турист) укласти Договір про надання туристичних послуг (далі – Договір), зокрема, у дистанційному режимі за допомогою сайту або за допомогою інших засобів зв'язку.

2.2. До відносин між Туроператором та Туристом застосовуються положення чинного законодавства України. Представлені на сайті туристичні продукти та Договір є публічною офертою, відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного Кодексу України.

2.3. Туроператор має право вносити зміни до публічної оферти в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції публічної оферти на сайті без додаткового повідомлення Туриста. Нова редакція набирає чинності з дати публікації на Сайті, якщо інше не буде зазначено в публічній оферті.

2.4. Туроператор має право на відступлення (або в інший спосіб передачі) своїх прав та обов'язків третім особам.

2.5. Доступ до сайту може бути тимчасово, частково або повністю відсутнім внаслідок проведення робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру без попередження Туриста.

2.6. Туроператор не несе відповідальності за перебої в роботі сайту, помилки підключення, недоступність або несправність сайту, збої інтернет-з'єднання та будь-які інші проблеми, що перебувають за межами контролю Туроператора.

2.7. Туроператор не несе відповідальності за можливі помилки у системі безпеки та за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна комп'ютерній системі (апаратному та програмному забезпеченню) Туриста або файлам чи документам, що зберігаються у ній.

2.8. Договір вважається укладеним на умовах, визначених в цій публічній оферті з моменту бронювання Туристом Послуг за допомогою сайту або інших засобів зв'язку.

2.9. Здійснюючи замовлення та бронювання Послуг, Турист у повному обсязі приймає умови даної публічної оферти та Договору.3. Предмет Договору

3.1. Відповідно до умов Договору Туроператор зобов'язується за замовленням Туриста надати туристичну послугу або комплекс туристичних послуг відповідно до обраного Туристом туристичного продукту (далі – Послуги), а Турист зобов'язується оплатити вартість Послуг відповідно до вартості, визначеної Туроператором.

3.2. До туристичного продукту можуть належати тури, екскурсії, подорожі, тощо, які пропонуються Туроператором на сайті.

3.3. Згідно з Договором, Туроператор може виступати посередником між Туристом і транспортними компаніями, страховими компаніями та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг.

3.4. Перелік та вартість Послуг в межах конкретного туристичного продукту встановлюється та зазначається Туроператором на сайті.

3.5. В процесі здійснення замовлення Турист на власний розсуд здійснює вибір Послуг, які він бажає отримати. Туроператор жодним чином не впливає на вибір Туриста.

3.6. У разі неможливості надання Послуг, які хоче замовити Турист, у тому числі з незалежних від Туроператора причин, останній має право виключити такі Послуги із замовлення Туриста та повідомити про це останнього за допомогою електронної пошти або за телефоном, зазначеними Туристом.

3.7. Надання Послуг здійснюється за принципом «як є». Туроператор не гарантує, що Послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Туриста або будь-яких інших осіб.4. Порядок здійснення замовлення та бронювання Послуг,

умови скасування бронювання Послуг

4.1. Турист робить замовлення Послуг на сайті самостійно, натискаючи кнопку «Забронювати». Під час замовлення та бронювання Послуг Турист повинен зазначити своє ім'я, прізвище, номер телефону, адресу електронної пошти, а також обрати дати турів (за наявності) та здійснити попередню оплату Послуг в розмірі 50% від їх вартості.

4.1.1. Турист гарантує достовірність, правильність та вичерпність інформації, наданої під час здійснення замовлення та бронювання Послуг, а отже звільняє Туроператора від відповідальності за недбалість або помилку при наданні замовлених Послуг внаслідок надання недостовірної, неправильної інформації, не надання інформації.

4.2. Здійснюючи замовлення та бронювання Послуг Турист підтверджує, що він ознайомлений з вартістю Послуг та умовами їх надання.

4.3. Послуга вважається замовленою та заброньованою після підтвердження бронювання Туроператором та за умови здійснення Туристом попередньої оплати Послуг в розмірі 50% від їх вартості.

4.4. Після завершення бронювання Турист отримує інформацію про номер бронювання, перелік Послуг відповідно до туристичного продукту, дату початку надання Послуг, дату туру (за наявності), а також іншу інформацію, пов'язану з наданням Послуг.

4.5. У разі надання Туристом недостовірної інформації або ненадання інформації, яка необхідна для надання Послуг, Туроператор не несе відповідальності за неналежне виконання замовлення.

4.6. З огляду на характер Послуг, які пропонує Туроператор, Турист обізнаний з тим, що після замовлення та бронювання Послуг, виконання вважається розпочатим, і, отже, Турист не має права безоплатно скасувати бронювання Послуг.

4.6.1. Наслідки скасування Туристом здійсненого бронювання Послуг:

Термін скасування бронювання Послуг Витрати Туриста Пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбаченої у бронюванні дати надання Послуг (до дати початку туру). Сплачені Туристом кошти поверненню не підлягають. Від 10 (десяти) до 5 (п'яти) робочих днів до передбаченої у бронюванні дати надання Послуг (до дати початку туру). Поверненню не підлягають сплачені Туристом кошти в розмірі 35% від вартості замовлених Послуг + комісія банку за перерахування коштів. До 10 (десяти) робочих днів до передбаченої у бронюванні дати надання Послуг (до дати початку туру). Поверненню підлягають сплачені Туристом кошти в розмірі 50% від вартості замовлених Послуг за вирахуванням комісії банку за повернення коштів. 4.7. Туроператор має право відмовитись від Договору та анулювати бронювання у разі порушення Туристом строків оплати вартості Послуг та/або невиконання Туристом обов'язку щодо надання інформації, необхідної для виконання Туроператором обов'язків за Договором. У такому разі, Туроператор повідомляє про це Туриста за допомогою будь-яких засобів зв'язку (телефон, електронна пошта тощо).

4.8. У разі анулювання Туроператором бронювання Послуг з вини Туриста, сплачені Туристом кошти поверненню не підлягають.5. Вартість Послуг і порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуг відповідно до конкретного туристичного продукту вказується на сайті Туроператора або повідомляється Туристу окремо (в офісі Туроператора, в окремому повідомленні тощо).

5.2. Вартість Послуг визначається в національній валюті України – гривні. Валютою платежу є національна валюта України – гривня.

5.3. Оплата Послуг за Договором здійснюється Туристом у наступному порядку:

5.3.1. Попередня оплата в розмірі 50% від вартості обраних Послуг здійснюється під час бронювання таких Послуг.

5.3.2. Остаточний розрахунок здійснюється Туристом не пізніше, ніж за 5 (п'ять) банківських днів до передбаченої у бронюванні дати надання Послуг (до дати початку туру).

5.4. Турист має право здійснити оплату 100% вартості обраних Послуг достроково (під час бронювання Послуг).

5.5. Туроператор має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг, зазначену на сайті, з урахуванням положень, визначених у ст. 20 Закону України «Про туризм» (з подальшими змінами та доповненнями). Таке право не поширюється на заброньовані та оплачені Послуги згідно з умовами цього Договору.

5.6. У разі внесення Туристом змін до заброньованих Послуг (зокрема, замовлення Туристом додаткових послуг, зміна періоду надання послуг тощо) і якщо такі зміни призвели до збільшення вартості Послуг, Турист зобов'язаний здійснити відповідну доплату за Послуги. У разі невиконання такого обов'язку, Туроператор має право відмовити Туристу у внесенні змін до заброньованих Послуг.

5.7. Оплата Послуг за Договором здійснюється у готівковій або безготівковій формі. Датою оплати Послуг вважається дата зарахування коштів на банківський рахунок Туроператора або дата фактичного отримання коштів (у разі готівкового розрахунку).

5.8. Сторони погодили, що витрати зі сплати комісії банку за перерахування коштів за Послуги покладаються на Туриста.

5.9. Оплата Послуг у безготівковій формі можлива за допомогою платіжного сервісу Apple Pay, а також банківських карток платіжних систем Visa і Mastercard. В цьому випадку оплата додатково регулюється правилами платіжного сервісу, банку (в тому числі банку емітента картки Туриста) та інших учасників платежів. Туроператор не здійснює обробку операцій по банківським карткам. У разі помилок або відмов в оплаті Турист повинен звернутися до банку-емітента картки або до представника платіжної системи, через яку здійснювалась оплата.6. Права та обов'язки сторін

6.1. Турист має право на:

6.1.1. отримання необхідної і достовірної інформації, визначеної Законом України «Про туризм» (з подальшими змінами та доповненнями) та положеннями цього Договору;

6.1.2. отримання інформації про наявність ліцензії у Турагента/Туроператора, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством для здійснення відповідної діяльності.

6.1.3. отримання комплексу заброньованих Послуг, передбачених Договором;

6.1.4. особисту безпеку, захист життя, здоров'я;

6.1.5. повернення коштів відповідно до п. 4.6.1. Договору.

6.2. Турист зобов'язаний:

6.2.1. надати Туроператору правдиву, точну й повну інформацію про себе під час бронювання Послуг;

6.2.2. оперативно (не пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати початку надання Послуг) повідомляти Туроператора за допомогою електронної пошти про зміну будь-яких відомостей, інформації, що необхідна для надання Послуг;

6.2.3. надати Туроператору всі необхідні для бронювання Послуг реквізити, відомості, документи (їх копії) в необхідній кількості примірників, а також перевірити правильність оформлення документів, виданих Туроператором;

6.2.4. своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату заброньованих Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

6.2.5. відшкодовувати збитки, заподіяні Туроператору своїми неправомірними діями.

6.2.6. Дотримуватися правил поведінки та вимог щодо збереження об'єктів культури та природи, чистоти навколишнього середовища, правил громадського порядку, правил внутрішнього розпорядку та правил безпеки в місцях розміщення та перебування.

6.3. Туроператор має право:

6.3.1. відмовити у бронюванні Послуг у зв'язку з неналежним виконанням Туристом передбачених Договором умов бронювання або з інших поважних причин (зокрема, неможливість надання Послуг з причин, що не залежать від Туроператора, тощо);

6.3.2. вносити зміни щодо інформації, розміщеної на сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;

6.3.3. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Туристом;

6.3.4. отримувати від Туриста необхідні документи та інші дані Туриста, які використовуються Туроператором з метою бронювання Послуг, проведення належної підготовки до їх надання, оформлення проїзних та інших документів, необхідних для надання Послуг;

6.3.5. вимагати від Туриста відшкодування збитків, заподіяних Туроператору неправомірними діями;

6.3.6. змінювати послідовність екскурсійно-культурних заходів без зменшення кількості днів і екскурсій та обсягу надання Послуг;

6.3.7. не повертати Туристу сплачені останнім кошти у випадках, передбачених Договором.

6.4. Туроператор зобов'язується:

6.4.1. забронювати Послуги та забезпечити Туриста усіма необхідними документами, які посвідчують право Туриста на отримання Послуг. Передача Туристу документів може здійснюватись представником Туроператора до початку надання Послуг або безпосередньо в офісі Туроператора;

6.4.2. надавати Туристу інформацію по організації туру, його права, обов'язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від Послуг та іншу необхідну інформацію;

6.4.3. виконувати вимоги чинного законодавства України щодо забезпечення безпеки туристів, охорони туристичних ресурсів України та довкілля;

6.4.4. до укладення Договору про надання туристичних послуг інформувати Туриста шляхом розміщення відповідної інформації на сайті або в інший спосіб (електронна пошта, телефон тощо) про Послуги, які надаватимуться відповідно до Договору: про місце надання туристичних послуг; умови обов'язкового страхування, в т.ч. умови страхування туристів віком до 1 року та понад 75 років, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, можливість та умови добровільного страхування витрат, пов'язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна; медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану і вік туристів, а також час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень; характеристику готелю(-ів), у т.ч. місце його розташування, категорію, строки і порядок оплати готельного обслуговування, правила тимчасового перебування в готелі; дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування; програму туру та можливі зміни в програмі; види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі; місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон Туроператора, номер ліцензії Туроператора; розміри фінансового забезпечення; ціну і порядок здійснення оплати туристичних послуг; умови і наслідки скасування туру Туристом; іншу актуальну та достовірну інформацію про туристичний продукт Туроператора у відповідності із Законом України «Про туризм» (з подальшими змінами та доповненнями) та Законом України «Про захист прав споживачів» (з подальшими змінами та доповненнями);

6.4.5. за умови належного виконання Туристом обов'язків за Договором, забезпечити належне надання Послуг.7. Відповідальність сторін

7.1. Туроператор не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів, і пов'язаних з цим змін програми туру та зміни обсягу і строків туру. У цих випадках відповідальність перед Туристом відповідно до правил пасажирських перевезень несуть відповідні транспортні компанії та інші треті особи відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Туроператор не несе відповідальності за витрати Туриста, пов'язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії по витратах Турист пред'являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі. Турист має право на свій розсуд застрахувати додаткові ризики, які можуть призвести до відміни, дострокового повернення з поїздки і т.д., та вимагати відповідних компенсацій від страхових компаній. Якщо Турист недбало віднесеться до можливості страхування ризиків та отримання компенсацій в разі настання страхового випадку Туроператор не несе жодної відповідальності за такі дії чи бездіяльність Туриста.

7.3. У випадку недотримання Туристом програми туру, – Туроператор відповідальності за виконання умов цього Договору не несе.

7.4. Не вважається неналежним виконанням даного Договору суб'єктивне сприйняття та оцінювання Туристом якості послуг приймаючої сторони. Туроператор не несе відповідальності за обставини, на які він не може прямо впливати, такі як наприклад: неввічливе ставлення персоналу постачальників Послуг, технічні проблеми в зовнішніх чи внутрішніх мережах, поломки в електроприладах номеру, погодні умови, прийняття рішень адміністрацією постачальника Послуг, органами місцевого самоврядування, органами влади про здійснення капітальних реконструкцій на території засобу розміщення, або на сусідніх територіях та інші обставини. Послуги надаються відповідно до вимог, стандартів, регламентованим чинним законодавством України.

7.5. Туроператор не несе відповідальність за надання послуг перевізниками, готелями, закладами харчування, ресторанами тощо, послуги яких Турист замовляє безпосередньо у таких суб'єктів.

7.6. Туроператор не несе відповідальність у випадку, якщо Турист під час отримання Послуг, керуючись особистими інтересами, не скористався всіма або частиною наданих Туроператором Послуг, достроково припинив терміни перебування в турі/користування Послугами.

7.7. Туроператор не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення сталося внаслідок випадку непереборної сили (форс-мажорних обставин).8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання/неналежне виконання стало прямим наслідком виникнення та/або дії обставин непереборної сили (форс-мажор) або випадку, настання яких сторони не могли передбачити на дату взяття на себе зобов'язань згідно цього Договору та/або Специфікацій до нього, і не могли відвернути доступними їм розумними засобами. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непоборної сили) розуміються обставини, визначені у Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні (із наступними змінами та доповненнями).

8.2. Виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою. Підтвердження факту настання та дії форс-мажорної обставини підтверджується відповідно до чинного законодавства відповідними уповноваженими державними органами, установами, організаціями (в т. ч. ТПП України, ДСНС, СБУ тощо).

8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, повинна негайно повідомити у письмовій формі (за допомогою засобів поштового або електронного зв'язку) іншу Сторону про ці обставини та їх вплив на виконання відповідних зобов'язань та вжити можливі заходи для того, щоб мінімізувати негативні наслідки, що є результатом форс-мажорних обставин.

8.4. Сторона, яка зазнала форс-мажорних обставин, має також негайно повідомити у письмовій формі (за допомогою засобів поштового або електронного зв'язку) іншу Сторону про припинення дії зазначених обставин.

8.5. Якщо неможливість повного або часткового виконання зобов'язань буде здійснюватися понад 3-х місяців, Сторони за взаємною згодою мають право припинити цей Договір шляхом підписання відповідної угоди.9. Права інтелектуальної власності

9.1. Туроператор є власником або ліцензіатом усіх прав на об'єкти інтелектуальної та промислової власності, що містяться на сайті, а також на контент, до якого можна отримати доступ за допомогою сайту. Права інтелектуальної власності на сайт, програмний код, а також його текст, зображення, графічний дизайн, навігаційну структуру, інформацію та контент, належать Туроператору, який має ексклюзивне право в будь-який спосіб реалізовувати свої права на використання. Дозволяється використання даних, текстів, фотографій або графічних матеріалів, розміщених на сайті в особистих, некомерційних цілях. Забороняється їх відтворювати, змінювати, передавати, ліцензувати та/або публікувати, повністю або частково, з будь-якою метою без отримання письмової згоди на це зі сторони ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕВЕЛ».10. Конфіденційність та персональні дані

10.1. Обробка персональних даних Туриста здійснюється згідно з Політикою конфіденційності Туроператора, яка розміщена на сайті.

10.2. Здійснюючи бронювання Послуг, Турист підтверджує, що він обізнаний з Політикою конфіденційності Туроператора та положеннями Закону України «Про захист персональних даних», «Про туризм,», «Про захист прав споживачів».

10.3. Туроператор не несе відповідальність за збір, обробку, передачу персональних даних, що здійснюється іншими сервісами (платіжними системами, банками, транспортними компаніями, готелями тощо).11. Інші положення

11.1. Якщо будь-яке з положень цього Договору визнається таким, що втратило юридичну силу, або анульоване в силу закону, таке положення вилучається з тексту документа. Вилучення положення не впливає на юридичну силу інших положень і чинність цього Договору.

11.2. Відносини між Туроператором і Туристом регулюються і тлумачаться відповідно до Договору та чинного законодавства України. Всі спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

11.3. Сторони погодили, що інформація щодо Послуг, умов бронювання, оплати та інші відомості, які розміщені на сайті, мають юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

11.4. Договір вступає в силу з моменту його укладення (здійснення бронювання Послуг) і діє до повного виконання сторонами зобов'язань.12. Реквізити Туроператора

12.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕВЕЛ».

12.2. Код в ЄДР 41605451.

12.3. Юридична адреса: Україна, 78500, Івано-Франківська обл., місто Яремче, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 12, квартира 1.

12.4. Тел.: 0973577333 ; 0505915666.

12.5. Email: hello@edelweiss.travel.